społecznościowy projekt badawczy

     

Laserowi Odkrywcy - Regulamin badań


1. Niniejszy Regulamin określa warunki przystąpienia do projektu badawczego „Laserowi Odkrywcy – nieinwazyjne badanie i dokumentowanie obiektów archeologicznych i historycznych woj. świętokrzyskiego” realizowanego w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Ścieżki Kopernika” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

2. Przedmiotem badań jest dziedzictwo kulturowe (archeologiczne i historyczne) województwa świętokrzyskiego, które będzie rozpoznawane i inwentaryzowane za pomocą metod nieinwazyjnych - lotniczego skanowania laserowego oraz prospekcji powierzchniowej. Badania mają charakter społecznościowy i ukierunkowane są na popularyzację nauki w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej.

3. Organizatorem i wykonawcą Badań jest Konsorcjum na rzecz popularyzacji nauki w ramach projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Ścieżki Kopernika”, w skład którego wchodzą: Instytut Badawczy Leśnictwa z siedzibą w Sękocinie Starym przy ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000039417, NIP: 525-00-09-200, REGON 000115832 – lider konsorcjum, oraz Fundacja Centrum GeoHistorii z siedzibą w Starych Babicach przy ul. Warszawskiej 336, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000368755, NIP: 118-205-36-16 - członek konsorcjum.

4. Kierownikiem projektu jest Radomir Bałazy z Instytutu Badawczego Leśnictwa, natomiast kierownikiem zespołu badawczego dr Rafał Zapłata z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

5. Badania podzielone są na cztery etapy: etap przygotowań do badań, etap prac kameralnych, etap prac terenowych oraz etap podsumowujący badania. Etap drugi, tj. etap prac kameralnych jest etapem otwartym, do którego może przystąpić każdy zainteresowany wzięciem udziału w projekcie po przez zgłoszenie się do badań za pomocą formularza dostępnego na stronie www.laserowiodkrywcy.pl w zakładce Próbki danych.

6. Czas trwania etapu prac kameralnych przewidziany jest na okres od 01.01.2014 do 31.03.2014. I tylko w tym okresie będzie możliwość przystąpienia do projektu. Jednocześnie Organizatorzy Badań zastrzegają sobie prawo skrócenia tego okresu ze względu na wcześniejsze wyczerpanie się próbek danych podlegających ocenie przez uczestników badań.

7. Udział w Badaniach jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.

8. Uczestnikiem Badań może zostać, każdy kto posiada dostęp do Internetu. W przypadku osób niepełnoletnich przystąpienie do projektu może nastąpić za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego takiego uczestnika.

9. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym w Formularzu rejestracyjnym na stronie www.laserowiodkrywcy.pl jest dobrowolne , jednak ich nie podanie uniemożliwi przystąpienie do projektu . Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Badań będą przetwarzane jedynie w celu realizacji Badań, a po ich zakończeniu zostaną usunięte. Jednocześnie każdemu przysługuje prawo do zmiany bądź usunięcia swoich danych osobowych w trakcie trwania projektu. Wówczas będzie to równoznaczne z wystąpieniem z projektu.

10. Każdy uczestnik badań – jeśli wyrazi taką wolę – może zostać wymieniony jako członek zespołu badawczego w publikacji podsumowującej badania.

11. Nad prawidłowym przebiegiem Badań czuwa Organizator.

12. Aby przystąpić do projektu należy: zapoznać się z Regulaminem Badań, który znajduje się na stronie www.laserowiodkrywcy.pl i poprawnie założyć indywidualne konto przy pomocy dostępnego na stronie projektu formularza rejestracyjnego.

13. Każdy uczestnik Badań zobowiązuje się do wykonania powierzonych prac (oceny próbek danych) z należytą starannością.

14. Organizator udostępni każdemu zarejestrowanemu uczestnikowi badań narzędzie badawcze w postaci aplikacji ułatwiającej pracę z próbkami danych. Próbki danych dobierane będą losowo. Każdorazowo przydzielana będzie jedna próbka. Minimalny czas oceny danej próbki określono na 5 min. Przed upływem tego czasu nie będzie możliwości pobrania kolejnej próbki do oceny.

15. Pomiędzy godziną 3.00 – 3.30 wykonywana będzie konserwacja systemu. W tym czasie nie będzie możliwości pobrania nowych próbek danych, a próbki do tego czasu pobrane, a niezweryfikowane (zapisane) zostaną zwrócone do systemu.

16. Organizator dołoży wszelkich starań do bezawaryjnego działania aplikacji do oceny próbek danych, niemniej jednak nie gwarantuje dostępności usługi non-stop w przypadku, gdyby związane było to z przyczynami od niego niezależnymi.

17. Organizator nie dostarcza sprzętu komputerowego, ani nie zapewnia łącza Internetowego potrzebnego do realizacji powierzonych w toku Badań prac.

18. Ze względu na społecznościowy charakter projektu wynagrodzenia za ocenę próbek danych dla uczestników przystępujących do projektu nie są przewidziane.

19. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Organizator może go wykluczyć z udziału w projekcie.

20. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

21. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.laserowiodkrywcy.pl wraz z znaczeniem odpowiednich klauzul oraz z zastrzeżeniem dotyczącym uczestników niepełnoletnich jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

Projekt realizowany przez Konsorcjum:

Monografia podsumowująca projekt

Materiały dla nauczycieli

TVP Kielce
Gazeta Wyborcza - Kielce
Radio Kielce
telewizja świętokrzyska
Arcana GIS
Wrota Świętokrzyskie
Las Polski
Głos Lasu
Gimnazjalista Victor
Histmag
Crazy Nauka
Archeowieści
Cogito